ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2016Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)


2015Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)


2014Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)


2013Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)


2012Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)


2011Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)


2010Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2010
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010)


2009Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2009
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009)


2008Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2008
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)